A Strong Message, Whether or Not Deif if Dead

Did the IAF succeed in killing Muhammad Deif in last night’s bombing of the house in Gaza? That is the question that the Israeli press is chewing on tonight. My take is that of course it will be a blow to Hamas if he was taken out, but a strong message was still sent out even if he survived (again).

The Israel Air Force did not hesitate to bomb the house, even when they knew that Deif’s wife and children were there.

This is a change from the usual procedure of calling off strikes when civilians are in danger.

All of the other leaders in Hamas will now take note that their families are not safe. (I wonder how many wives and children will now be given shelter in the tunnels?) They also know that after being separated from the family for a long time, Israeli planes are still hovering and waiting for them to appear aboveground and “help” them to become the shahidim that they supposedly want to be.

Perhaps after this latest round of rockets, the self preservation instinct will kick in and Hamas will come to think that this round is over.

 

Advertisement

3 Comments (+add yours?)

 1. Sarah
  Aug 20, 2014 @ 19:28:40

  Had not thought of the “message” but glad you pointed this out—maybe if the leadership feels threatened, things will change.

 2. Moishela Video's
  Jan 27, 2015 @ 19:37:08

  MOISHELA’S VIDEOS

  IF U R A JEW LIVING ANYWHERE IN THE WORLD
  U SHOULD WATCH THIS NOW!

  IF U R A JEW LIVING OUTSIDE OF ISRAEL U SHOULD WATCH THIS NOW

 3. אוי לנו מיום הדין אוי לנו מיום התוכחה
  Jul 20, 2015 @ 22:55:24

  ידוע שעל פי כל גדולי ישראל ועל פי התורה אין לשום חרידי מה לחפש בצבא, ושום דבר לא השתנה בצבא מאז פעם קום מדינת הכפירה המסיונרית ע”י בן גוריון ימח שמו וזכרו, וחז”ל אומרים שהקב”ה שולח רפואה לפני המכה: והגאון הגדול בתורה ויראת שמים הצדיק רבי ישראל יצחק קלמנוביץ שליט”א מרבני חוגי הקנאים (מדובר ביהודי צדיק וקדוש פרוש ומורם מעם, שלא קשור לעולם הזה הוא עוסק בתורה ועבודת ד’ כל חייו) ומי שזכה ישר מהשמים שלאחרונה הפך לרבם של אנשי הצדיקים של “הפלג הירושלמי” נתן את האות והתבטא בחריפות, נגד המפלגות החרדיות שלטענתו נותנות יד להתיצבות גיוס חרדים לצה”ל השמד [צבא של חרדקי”ם = משומדים] את הדברים אמר במהלך שיחה שמסר לאברכים חשובים הנמנים על חוגי ‘הפלס’ בבית הכנסת ‘צעירים’ בבני ברק. בדבריו הקדושים אמר: “כולם כבר יודעים שההליכה לצבא השמד והניאוף בכל טצדקי ומסלול זה איסור גמור לפי כל גדולי הדור!!! זה טרף חזיר, זה שיקוץ ומיאוס, זה דבר ברור ופשוט, ואין בזה חידוש כלל. יש לחרדקי”ם האלו קמפיין מכוער ומתועב נגד הבני ישיבה, גם ידוע לכלם שהצבא הוא בית תלמוד לפריקת עול מצות ומיועד לניאוף ולשלש עבירות חמורות, גילוי עריות שפיכות דמים וכפירה בעיקר”.

  והמשיך הגאון הרב קלמנוביץ שליט”א (מדובר באדם ענק שבענקים גדול בתורה ירא שמים עצום, מיחידי סגולה בדור הזה מפורסם בעיקר בהתמדתו בתפילותיו ובברכותיו) הוא הוסיף: “אך כעת אנו עומדים במצב הרבה יותר חמור, שכעת כל עיקר המטרה של המגייסים למיניהם היא כמטרד ברורה, בדווקא כדי לקלקל את החרדים, וכפי שהם אומרים שרוצים שאחר כך לא יחזרו ללמוד בכולל תורת השם, שלא ילמדו תורה אלא ייצאו לשוק החופשי, והם טורחים הרבה בשביל זה, ולדאבוננו יש להם מסייעים משולי המחנה החרידי בעד ותמורת כסף ממשלת השמד, הלא הם רוצים לשבור את המחיצות ולפרוץ הגדרים והגבולות”. בהמשך דבריו הקדושים: (מרן בעל הקהילות יעקב אמר בכמה הזדמנויות כי העולם עומד על תפילותיו) הוא יצא בחריפות נגד מפלגת “יהדות התורה” ורבניה שלטענתו משתפים פעולה עם גיוס בחורי ישיבות: “היאך יתכן שראשי העם [מהמשומדים מב”ב] אינם זועקים מרה? ואדרבה עוד משתיקים ומפרסמים שעכשיו אינו עת צרה היא ליעקב כלל, ואותם דייני ראשי עם הם בעלי שוחד “החרדים” מצירים ומריעים ליראי חטא הזועקים מרה כנגד לימודי אקדמיה או כנגד הצבא, אוי, אוי, אוי, כמה רודפים אותם! כבר אסור למחות ולזעוק את האמת וכל זה למה? כי זה נגד ‘המפלגה’ שנעשה ע”פ מנהיגי הפלג, כמו “‘עבודה זרה’ רח”ל””.

  הצדיק הגאון הרב קלמנוביץ שליט”א (מדובר בקדוש אלוקים ממש, ופרוש מעם) הוסיף: “לכאורה כך המצב היום במפלגות החרדיות שלא צריך שיהיה אידישקייט צריך רק שיהיה נקרא ונחשב שיש אידישקייט על ידי הכשר של הרבנים שפרנסתם מהמפלגה הבזויה, ועל פי מהלך זה גם מובן היטב איך מכשירים “אייפון הטמאה” על ידי שכותבים עליו שהוא ‘כשר’ אף על פי שכל אחד יודע כמה מכשול יש בו”. תיקון: על ידי שכותבים עליו שהוא ‘חזיר כשר’ אף על פי שכל אחד יודע כמה מכשול יש בו” והעולם גולם לא חושבים מה יהי’ בדור הבא ר”ל ע”כ.

  הגאון הנ”ל הוא אחד מגדולי ישראל בבני ברק שהרב קנייבסקי שליט”א רוחש לו כבוד עצום מפאת גדלותו בתורה, פשוט כל רז לא אניס ליה בנגלה ובנסתר (הלוואי שנגיע לכף קרסוליו) חז”ל אמרו עליו: הזהרו בכבודן של תלמידי חכמים שלא תכוו, נשיכתן נשיכת עקרב. וחייבים להדגיש שמדובר: באדם צדיק וקדוש גאון עצום בכל התורה כולה אשר חידושיו העמוקים והישרים מודפסים בספריו המפורסמים, מיוחד מאוד בעבודת התפילה… מפורסם כירא חטא וירא שמים, וכמו שהבית-ישראל ז”ל העיד עליו על קדושתו…. ברכותיו מתקיימות !!!!!!! ענו ושפל ברך, ולא מחזיק טיבותא לנפשיא… מתמיד-הדור וחכם שנצטווינו בו לאמונת חכמים… והוא האיש האמת הזה, תקף את “יהדות התורה”: “‘מפלגת עבודה זרה”‘ ו ד ” ל.

  מעשה שהיה עם המשגיח רבי שלמה וולבה זצ”ל במלחמת ששת הימים. כאשר הבחורים ישבו ביחד במקלט, שאלו המשגיח האם לומר תהילים להצלחת חיילי צה”ל? תשובתו: צריך להתפלל שהמדינה הציונית תתפוצץ להם בפנים, ואם כתוצאה מזה אנחנו נמות, יהיה זה מוות על קידוש ד’. לאחר כמה ימים כאשר בישרו לו על שחרור הר הבית והכותל, האם להודות לד’ באמירת תהילים? ענה להם שיש לומר הפרק “אלוקים באו גויים בנחלתך “טימאו” היכל קודשך”. ואכן המשגיח העמיד תלמידים הרבה שהם היום משגיחים, ראשי ישיבות גאונים ותלמידי חכמים גדולים.
  ————
  “צריך להבין ולזכור” “שהציוני הרצל” ימ”ש פנה לאפפיור, ובקש לנצר את היהודים, בתהלוכה גדולה כדי לנצר את כל היהודים.
  “צריך לזכור” את בן גוריון ימ”ש וזכרו וההנהגה הציונית בדבריהם שרצו לנתק את היהדות מתורתנו הקדושה.
  “צריך לזכור” את חוסר הנאמנות של ציונות זו כדי לעזור להציל, דתיים שהושמדו בשואה.
  “צריך לזכור” את רצונם והחלטותיהם להעלות ארצה את עדות המזרח
  רק במטרה לנצל אותם בעבודות כפיים במקום הערבים.
  “צריך לזכור” את הרדיפות וההלשנות שלהם לבריטים , נגד בגין האצל והלחי, ואת ימי הסזון.
  “צריך לזכור” את האלטלנה ואוניות פליטים שלא הורשו על ידם להגיע לארץכמו אוניות היהודים של היטלר שלא קיבלה אישור מהסוכנות.
  “צריך לזכור” את כל העוולות בהמשך אחרי ההכרזה על מדינת ישראל כמו חטיפת 5000 תינוקות וילדים יהודים מהוריהם וכו’ וגו’.

  ועכשיו מכאן אפשר ללמוד ולהבין את האמת על מדינת ישראל ומנהיגה, המפורסמים כרשעים, רוצחים, ושנאת הדעת מדברת מתוך גרונם, מחללי שבת, שכל כחמורים, אוכלים נבלות וטרפות ביום הכפורים, כופרים גמורים בד’ ובתורתו, ערב-רב ממש, אפיקורסים ומחללי שבת בפרהסיה, עמלקים גמורים, לצערנו אנו סובלים מהם, משום שהם מעקבים הגאלה, צה”ל-פרוץ לגמרי, מלא אינטרנט, מלא מלא מלא “זנות” (ללא בושה) מלא תועבות, מלא אייפונים, חיילות שלובשות מדים צמודים וקצרים, משקיות ת”ש. יכולים להעיד על הרבה מקרים בין מפקדים נשואים לחיילות צעירות…(של זנות בפועל) הם מחללי שם שמים, מתגרים מאומות, הם באו דווקא מהמקולקלים שבין הגויים, כולם מלא קנאה תאווה וכבוד שהוציא אותם מהעולם הזה ועולם הבא, ציונות ויהדות לא הולכים ביחד, כל ערכי הציונות נתדבדו והפכו לתועבות ושקר גס וגלוי, המדינה הציונית מסכנת חיי יהודים טובים ויקרים בכל העולם, “ציידי הנשמות” אשר מכרו נשמתם לשטן” מיסיונרים מקצועיים – עם חזות חרדית.

  וגיוס בני הישיבות היא ההסתה נגד הקב”ה. וידוע שהגיוס אסור ע”פ כל גדולי ישראל, ואלו שמתירים אפי’ רק להתיצב לגיוס השמד והניאוף (הוא חטא בל יסולח) הם לא נכללו בגדר של גדולי ישראל. אלו כופרים משומדים מסיונרים הכופרים בשם ית’ ובתורתו, ויתנו ע”ז את הדין, ברוך השם שיש להשיג החוברת החדשה שתציל בס”ד את היהדות החרדית מלהשתמד בצבא השמד והניאוף. אני יהודי מאמין בקב”ה ולא בציונים הכופרים! איזה בושה וחרפה, בושה וחרפה. הכל הרי מאת השם יתברך כדי שנחזור בתשובה, אבל הם מתעלמים ונעלמים מזה. בושה וחרפה.

  למחשבה: החרדקי”ם משומדים ומחכה להם הגיהנום!! ידוע שעל פי כל גדולי ישראל ועל פי התורה אין לשום חרידי מה לחפש בצבא, ושום דבר לא השתנה בצבא מאז פעם קום מדינת הכפירה המסיונרית ע”י בן גוריון ימח שמו וזכרו, אבל: אנחנו החרידים, נמשיך רק במלאכת הקודש למען זכות עם ישראל בלימוד תורה וקיום המצוות, ולא לשרת במקום שמד כפירה וניאוף וג’ עבירות חמורות.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: